Kancelaria MiG Prawo i Finanse

Wstrzymanie egzekucji komorniczej

Z całą pewnością świadomość ciążących nad głową długów i wizja zbliżającej się windykacji komorniczej nie należą do komfortowych sytuacji i większość dłużników stara się za wszelką cenę ich uniknąć. W Kancelarii M&G i Wspólnicy udzielamy niezbędnej pomocy prawnej związanej z ochroną przed komornikiem i możliwością wstrzymania egzekucji komorniczej.

Nie każda zadłużona osoba ma bowiem świadomość, że w pewnych przypadkach jest to możliwe i całkowicie legalne działanie. Wstrzymanie windykacji komorniczej dopuszczalne jest w sytuacji, gdy dochodzi do umorzenia lub też zawieszenia postępowania egzekucyjnego.

Windykacja i egzekucja komornicza

Po części w mowie potocznej przyjęło się stosowanie pojęć takich, jak windykacja komornicza i egzekucja komornicza w sposób wymienny. Warto jednak podkreślić, że określenia te odnoszą się, owszem, do kwestii ściągnięcia wierzytelności od dłużnika, ale na różne sposoby.

Zatem windykacja komornicza powinna być traktowana jako procedura po części „polubowna”, mająca na celu uzyskanie dobrowolnej spłaty zadłużenia ze strony dłużnika. Co istotne, sama windykacja nie upoważnia do zajęcia majątku przez komornika. Jest dążeniem do dobrowolnego uiszczenia przez niego zaległości na rzecz wierzyciela. W ramach windykacji rozróżnia się dalej windykację miękką (czyli właśnie polubowną) oraz windykację twardą, na drodze sądowej.

Egzekucja komornicza jest z kolei procesem, w który zostaje zaangażowany komornik, będący osobą upoważnioną do zajęcia majątku zadłużonej osoby i zarządzaniu nim w taki sposób, by możliwe było zaspokojenie potrzeb wierzyciela/wierzycieli.

W takim zestawieniu ochrona przed komornikiem, by była skuteczna, wymaga przede wszystkim możliwie najszybszej spłaty zaciągniętych zobowiązań.

Odroczenie egzekucji komorniczej

Klientom naszej kancelarii udzielamy doradztwa prawnego związanego z możliwością, między innymi, odroczenia egzekucji komorniczej. Jak wspomnieliśmy, może do niego dojść w przypadku umorzenia lub też zawieszenia procesu prowadzonego przez komornika. Nie dzieje się to jednak samoistnie. Jak zatem dochodzi do wstrzymania egzekucji prowadzonej przez komornika?

  • Wstrzymanie windykacji komorniczej (egzekucji komorniczej) na wniosek wierzyciela – w tym wypadku dochodzi do wstrzymania działań na skutek decyzji samego wierzyciela, który otrzymał od dłużnika bezpośrednią spłatę wierzytelności lub też doszło pomiędzy stronami do porozumienia i indywidualnego ustalenia warunków spłaty, niejako poza komornikiem.
  • Zawieszenie egzekucji komorniczej przez sąd – w sytuacji, gdy złożona zostaje skarga na działania komornika, sąd może podjąć decyzję o zawieszeniu lub też umorzeniu postępowania egzekucyjnego. Sąd może wstrzymać lub umorzyć dalsze czynności również w momencie złożenia stosownego wniosku przez wierzyciela lub dłużnika gdy, tak jak powyżej, dojdzie do zawarcia pomiędzy nimi ugody względem warunków spłacenia zadłużenia.
  • Zawieszenie egzekucji (w tym zatrzymanie licytacji komorniczej) w wyniku otwarcia procesu restrukturyzacji przedsiębiorstwa – siłą rzeczy jest to rozwiązanie dostępne dla osób prowadzących działalność gospodarczą, jednak stanowi nadal formę umożliwiającą umorzenie dalszej egzekucji komorniczej. Postępowanie restrukturyzacyjne prowadzi do wstrzymania trwających czynności egzekucyjnych i, co więcej, w jego trakcie nie jest możliwe wszczęcie jakiegokolwiek nowego postępowania egzekucyjnego.

Znalazłeś się w trudnej sytuacji i interesuje Cię możliwość ochrony majątku przed komornikiem? Dążysz do odroczenia lub umorzenia postępowania egzekucyjnego? Zadzwoń do Kancelarii M&G i Wspólnicy, by uzyskać pomoc prawną.